รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดให้ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ลำดับ
ชุมนุม
(คลิกที่ชื่อกิจกรรมเพื่อดูรายละเอียด/วัตถุประสงค์)
ครูที่ปรึกษา
ระดับชั้นที่สามารถลงทะเบียนได้
สมาชิก
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รับ
ทั้งหมด
ปัจจุบัน
1 Applied Biology
สถานที่เรียน : อาคาร 2
หมายเหตุ : ห้องบริการงานบุคคล
1.ครูกชพร  อรกาล
- - - - 35 23
2 We love English
สถานที่เรียน : ห้องบุคคล อาคาร 1
หมายเหตุ : อาคาร 1 ชั้น 1 ห้องบุคคล
1.ครูนิรมล  สุวะโสภา
- - - - - 25 14
3 A-math
สถานที่เรียน : หมวดคณิตศาสตร์ อาคาร5
หมายเหตุ : ห้องบริหารทั่วไป อาคาร 5
1.ครูภาวิณี  ชมชิด
20 20
4 AMATH
สถานที่เรียน : ห้องกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์(อาคาร5ชั้น1)
หมายเหตุ : ห้องการเงิน
1.ครูณัฐธยาน์  ขันบุตร
- - - 20 8
5 Crossword ม.ต้น ม.ปลาย
สถานที่เรียน : ห้องสมุดห้อง FLIP - 321
หมายเหตุ : ห้องสมุดห้อง FLIP - 321
1.ครูสงบ  กาณารักษ์
20 17
6 English for Teens
สถานที่เรียน : ตามที่ครูนัดหมาย
หมายเหตุ : ห้องบริหารบุคคล อาคาร 1
1.ครูรัชฎา  จันทร์หอม
30 6
7 English Fut Fit for Fun 2
สถานที่เรียน : เจอครูที่ตึก 5 / แล้วครูจะนัดหมายรายคาบ
หมายเหตุ : อาคาร 5 ห้องพักครู
1.ครูณัฐมน  จันทร์สงเคราะห์
- - - - - 20 16
8 GSP
สถานที่เรียน : ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาตร์(511)
หมายเหตุ : นักเรียนต้องมีคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
1.ครูนัยจิตร  ไพโสภา
- - - 20 3
9 MADE IN CHINA : ภาษาลีนจูน
สถานที่เรียน : ตามที่ครูนัดหมาย
หมายเหตุ : ห้องงบประมาณ(ห้องเทียทอง) อาคาร1
1.ครูนพดล  ควรชม
21 21
10 Math Advance
สถานที่เรียน : หน้าห้องวิชาการ
หมายเหตุ : ห้องวิชาการ
1.ครูกิตติพงษ์  พงษ์พันนา
- - - 10 8
11 Speak out Loud
สถานที่เรียน : ห้องสมุดห้องเรียนพิเศษ FLIP
หมายเหตุ : ห้องวิชาการ
1.ครูจารุวรรณ  จุลแสน
- - - 20 19
12 Suduku amath หมากรุกไทย
สถานที่เรียน : ม้าหินอ่อน โดม ตึก 4
หมายเหตุ : ห้องคณิตศาสตร์
1.ครูเกรียงไกร  โสมรักษ์
20 20
13 TO BE NUMBER ONE
สถานที่เรียน : ห้องศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE (ลำดวน)
หมายเหตุ : ห้องปกครอง อาคาร 4
1.ครูยุวธิดา  วรรณทาป
- - - 35 15
14 What is Korean?
สถานที่เรียน : ตามที่ครูนัดหมาย
หมายเหตุ : ติดต่อครูที่ห้องกิจการนักเรียน(ปกครอง)
1.ครูนนทวรรณ  บัวจูม
- 20 10
15 Young Innovators
สถานที่เรียน : ห้องปฏิบัติการเคมี 224
หมายเหตุ : ติดต่อที่ห้องบุคคล/nattharit _chem
1.ครูณัชธฤต  เกื้อทาน
- - - 20 5
16 กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่
สถานที่เรียน : ห้อง 417
หมายเหตุ : ห้องวิชาการ
1.ครูรัตนา  แสนแดง
20 2
17 การสร้าง Infographic ด้วยโปรแกรม Canva
สถานที่เรียน : computer lab1
1.ครูวริณศิญา  พงษ์เกษ
- - - - - 25 16
18 การสร้างเว็บแอปพลิเคชั่น ม.ปลาย
สถานที่เรียน : ห้องคอมพิวเตอร์ 2
หมายเหตุ : Computer Lab 2
1.ครูจิเรศ  ปัญญามูล
- - - 32 32
19 ก้าวไกลไปกับวิทยาศาสตร์
สถานที่เรียน : ห้องปฏิบัติการเคมี 212
หมายเหตุ : ลงชื่อที่ห้องแนะแนว ตึก1
1.ครูดารากรณ์  อัปกาญจน์
- - - - - 20 11
20 กีฬาตะกร้อ
สถานที่เรียน : สนามตะกร้อ
หมายเหตุ : กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1.ครูฌานวัฒน์ สุขารมย์
- - - 20 20
21 ขยายพันธุ์พืช
สถานที่เรียน : โรงเรือนต้นไม้
1.ครูจินตหรา  อ่อนโยน
- - - 30 30
22 คณิตคิดรู้
สถานที่เรียน : หน้าห้องวิชาการ
หมายเหตุ : ห้องวิชาการ
1.ครูวุฒิไกร  กุลราษฎร์
- - - - - 10 0
23 คณิตศาสตร์
สถานที่เรียน : ตามที่ครูนัดหมาย
1.ครูพาณิภัค  บ่อแก้ว
- - - 30 0
24 คณิตศาสตร์น่ารู้ ม.ต้น
สถานที่เรียน : ห้อง424
หมายเหตุ : ห้องกิจการนักเรียน
1.ครูวันชัย  พรมกสิกร
- - - 20 2
25 คณิตศาสตร์พาเพลิน
สถานที่เรียน : อาคาร 4
หมายเหตุ : ห้องกิจการนักเรียน
1.ครูสมพงษ์  วรรณโสภา
- - - - - 30 10
26 คลินิกภาษา
สถานที่เรียน : ห้อง 432
หมายเหตุ : ห้องพยาบาล
1.ครูกัญญ์วรา  เพ็งภา
- - - - 15 3
27 คหกรรมนำสู่อาชีพ
สถานที่เรียน : สวนนักปราชญ์
1.ครูนงนุช  ทวีพันธ์
2.ครูรัชฎาภรณ์  สอดศรี
- - - 40 40
28 คำคม
สถานที่เรียน : โดมหลังอาคาร 4
หมายเหตุ : ติดต่อไลน์ 0880494924 หรือ ห้องการเงินพัสดุ อาคารเรียน1
1.ครูแมน  บุญวัง
50 34
29 คิดเลขเร็ว ม.ปลาย
สถานที่เรียน : ห้องกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
หมายเหตุ : ห้องวิชาการ
1.ครูประภาพร  พรมกสิกร
- - - 10 4
30 คิดเลขเร็ว
สถานที่เรียน : ตามที่ครูนัดหมาย
หมายเหตุ : ห้องธุรการ (ห้องลีลาวดี) อาคาร 1
1.ครูชมพูนุช  เกื้อทาน
- - - 10 9
31 เคมีกับชีวิตประจำวัน
สถานที่เรียน : ห้องเคมี อาคาร 2
หมายเหตุ : ห้องการเงิน
1.ครูจิตสัมพันธ์  ศิลาลัย
- - - - - 25 0
32 เคมีในชีวิตประจำวัน
สถานที่เรียน : ห้อง 224
หมายเหตุ : ติดต่อครู ห้อง บริหารทั่วไป อาคาร 5 ชั้น 1
1.ครูสุนันทา  ทองพุ่ม
- - - 30 4
33 เคมีศึกษา
สถานที่เรียน : ห้อง 224
หมายเหตุ : ห้องพักครูที่ห้องสมุดเก่า
1.ครูบุญวิสิทธิ์  บุญมาศ
- - - 20 1
34 แคตตัส
สถานที่เรียน : หน้าอาคารเรียนกลุ่มสาระการเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา
หมายเหตุ : ติดต่อครูที่กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1.ครูสิรินดา  สีโส
20 20
35 โครงงานคณิตศาสตร์
สถานที่เรียน : ห้องคณิตศาสตร์
1.ครูวริญญา  ไชโยธา
20 0
36 โครงงานคณิตศาสตร์ม.ปลาย
สถานที่เรียน : ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาตร์
หมายเหตุ : ห้องการเงิน
1.ครูอัจฉริยา  อุทธา
- - - 20 8
37 งานประดิษฐ์ ม.ต้น
สถานที่เรียน : ตามที่ครูนัดหมาย
หมายเหตุ : ห้องการเงิน
1.ครูวราภรณ์  ขันติจิตร
- - - - - 30 5
38 จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน
สถานที่เรียน : ห้องหมวดสังคมศึกษา
หมายเหตุ : ห้องหมวดสังคมศึกษา
1.ครูจุรีรัตน์ ก้านกิ่ง
30 1
39 จุ๊กจิ๊กจ.จีน
สถานที่เรียน : ห้อง 323
หมายเหตุ : ติดต่อครู ห้อง 321
1.ครูฐานิตารัชต์  วสุหิรัญพูลลาภ
- - - 25 20
40 ช่างเขียนแบบเบื้องต้น
สถานที่เรียน : อาคารคหหกรรม
หมายเหตุ : อาคารคหกรรม หน้าหอประชุม
1.ครูสัญชัย  ศรีสวัสดิ์
- - - 20 8
41 ช่างภาพอาสา
สถานที่เรียน : อาคาร 5
หมายเหตุ : "1. มีพื้นฐานการถ่ายรูปและตัดต่อวิดีโอ 2. มีกล้องส่วนตัวหรือไม่มีก็ได้ 3. ติดต่อห้องพักครูอาคารเรียน
1.ครูเกรียงศักดิ์  บัวถา
- - - 20 14
42 ชีวน่าสนุก
สถานที่เรียน : ห้อง 214
หมายเหตุ : อาคาร 2
1.ครูอารีย์  สิถิระบุตร
- - - 20 0
43 ดนตรี
สถานที่เรียน : ห้องดนตรี
หมายเหตุ : -
1.ครูทินกร  จิณะแสน
70 69
44 เด็กวิทย์
สถานที่เรียน : ห้อง 222
หมายเหตุ : ติดต่อครูห้องบุคคล อาคาร 1
1.ครูควรคิด  อัปกาญจน์
- - - 15 15
45 ติวชีววิทยาโอลิมปิกกับติวเตอร์อั๋น
สถานที่เรียน : ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ อาคาร 3
หมายเหตุ : สถานที่ติดต่อครู : ห้องทะเบียน งานบริหารวิชาการ
1.ครูองอาจ  โศกสัน
- - - - 35 23
46 ถ่ายภาพจากมือถือแบบ minimal
สถานที่เรียน : ตามที่ครูนัดหมาย
หมายเหตุ : ห้องบริหารทั่วไป อาคาร 5
1.ครูวิมลวรรณ พันธุ์อยู่
21 21
47 นั่งฟังเพลง เก่งภาษา
สถานที่เรียน : ตามที่ครูนัดหมาย
หมายเหตุ : ติดต่อครูที่ห้องลีลาวดี อาคาร 1
1.ครูพิมพิศา  คูณมา
- - - 20 20
48 นาฏศิลป์ไทยกับครูอภิชญา
สถานที่เรียน : อาคารนาฏศิลป์
หมายเหตุ : ห้องนาฏศิลป์ 2
1.ครูอภิชญา  วงศ์ชาลี
30 30
49 นาฏศิลป์และการละคร
สถานที่เรียน : ห้องนาฏศิลป์1
หมายเหตุ : มีพื้นฐานมาบ้างแล้ว
1.ครูอรวรา  อนุดำ
30 29
50 นานามีสาระกับครูเกสร
สถานที่เรียน : โดม หลังอาคาร 4
หมายเหตุ : ห้องธนาคารกลุ่มสาระสังคมศึกษา
1.ครูเกสร  ลาภสาร
- - - 20 13
51 บอร์ดเกมจ๊าบๆ
สถานที่เรียน : ตามที่ครูนัดหมาย
หมายเหตุ : สถานที่ติดต่อ: ห้องธุรการ(ลีลาวดี) อาคาร1(ครูสุธิดา)/ห้องพยาบาล(ครูอิสรีญา)
1.ครูสุธิดา  วิจิตรพงษ์
2.ครูอิสรีญา  ต้องสู้
- 31 30
52 บาสเกตบอล
สถานที่เรียน : สนามบาสเกตบอล
หมายเหตุ : สนามบาสเกตบอล
1.ครูชมพูนุช  สมสอาด
40 40
53 ประวัติคณิตศาสตร์ (History of mathematics)
สถานที่เรียน : ห้อง 327
1.ครูรักติบูล  สาขามุละ
- - - 10 4
54 เปิดโลกคณิตศาสตร์
สถานที่เรียน : ห้อง 336
หมายเหตุ : ติดต่อครูทางไลน์ ID: noonoy_beever
1.นางสาวศันสนีย์ บุญสนิท
- - - 20 3
55 เพลงคุณธรรมคุณใจ
สถานที่เรียน : ห้อง สมุดใหม่ หรือ อาจะเปลี่ยนแปลงตามบริบท
หมายเหตุ : ติดต่อครูอัญรินทร์ คนสวยที่ห้องบริหารทั่วไปตีก5 จ้า
1.ครูอัญรินทร์  ชูเดช
20 6
56 ฟ้าขาวเราเป็นหนึ่ง
สถานที่เรียน : ห้องแนะแนว
หมายเหตุ : อาคาร 1 ชั้นล่าง
1.ครูยุภาวัลย์  ลุกลาม
2.ครูสบาไพ  คำเลิศ
- - - - 20 19
57 ฟิสิกส์การละคร
สถานที่เรียน : ตามที่ครูนัดหมาย
1.ครูยลนภัส  ฤกษ์โภคี
2.ครูอรวรรณ  ไชยชาติ
- - - 25 2
58 ฟุตซอล
สถานที่เรียน : หอประชุมศรีเฟื่องฟ้า
หมายเหตุ : หมวดพลศึกษาและสุขศึกษา
1.ครูอรรถพล  สุขทอง
- - - 40 40
59 ฟุตบอลหญิง
สถานที่เรียน : สนามฟุตบอล
หมายเหตุ : ห้องการเงิน
1.ครูวิชุดา  สุทธิประภา
- - - 25 22
60 ภาษาจีนหรรษาเพื่อการเรียนต่อ
สถานที่เรียน : หน้าตึก1 หน้าห้องธุรการ
หมายเหตุ : 0610855843 ห้องธุรการ
1.ครูประภาภรณ์  วรรณพันธ์
25 20
61 ภาษาไทยน่ารู้
สถานที่เรียน : ห้องสมุดใหม่
หมายเหตุ : ห้องสมุดหลังใหม่
1.ครูแรมใจ   ปลดเปลื้อง
25 25
62 ภาษาไทยในเพลง
สถานที่เรียน : หน้าอาคาร 3
หมายเหตุ : ห้องวิชาการ
1.ครูนันทิยา  วงศ์วิจิตร
- - - 15 0
63 ภาษาอังกฤษ
สถานที่เรียน : ตามที่ครูนัดหมาย
1.ครูนงลักษณ์  กาณารักษ์
- - - - - 20 4
64 ภาษาอังกฤษกับ ROV
สถานที่เรียน : หน้าอาคาร5
หมายเหตุ : ห้องบริหารทั่วไป อาคาร5
1.ครูสวลีภรณ์ กาเผือก
25 2
65 มองผ่านเลนล์
สถานที่เรียน : ตามที่ครูนัดหมาย
หมายเหตุ : ห้องกิจการนักเรียน อาคาร 4
1.ครูวิภาดา  อามาตย์มนตรี
- - - 20 20
66 รด. จิดอาสา
สถานที่เรียน : ห้องชุมชนนศท./จุดรวมพลนศท.
หมายเหตุ : ต้องเป็นนศท.ชั้นปีที่ 1-3, เป็นผู้ที่เสียสละและเป็นผู้ที่มีจิตอาสา
1.ครูกชพร  อรกาล
2.ครูชัชวาลย์  ต้นโพธิ์
3.ครูสิทธิพร  วงศ์ศิริ
- - - 30 4
67 รักภาษาไทย
สถานที่เรียน : ห้อง 435
หมายเหตุ : ติดต่อครู ไอดีไลน์ 0929557290
1.ครูเบญญาภา  ปทุมราษฎร์
- - - - - 30 6
68 รักสะอาด
สถานที่เรียน : ห้อง 118
หมายเหตุ : ห้องพยาบาล
1.ครูนวลละออง  สุดาศักดิ์
- - - - - 20 8
69 เรื่องเล่าประวัติศาสตร์
สถานที่เรียน : ห้อง 527
1.ครูเพียงคำ  สิมกันยา
- - - 35 35
70 ลายมืองามตามแบบไทย
สถานที่เรียน : ตามที่ครูนัดหมาย
1.ครูอารีรัตน์   โมราชาติ
25 15
71 วิทย์คิดสร้างสรรค์ ม.ต้น
สถานที่เรียน : ห้อง 221
หมายเหตุ : ห้อง 221 อาคารวิทยาศาสตร์
1.ครูยุพาพร  มหาโยธี
- - - - - 25 1
72 วิทยาศาสตร์สร้างสรรค์
สถานที่เรียน : ห้อง 222
หมายเหตุ : ติดด่อครูที่กลุ่มบริหารงานบุคคล อาคาร 1
1.ครูปิยะนุช ภูมี
2.ครูอรอนงค์  ไพเราะ
- - - 30 30
73 ศิลปะ
สถานที่เรียน : ห้องศิลปะ4
หมายเหตุ : อาคารศิลปะ
1.ครูเทวราช  สาระคำ
45 44
74 สนุกกับประวัติศาสตร์
สถานที่เรียน : ห้อง 425
หมายเหตุ : ห้องหมวดสังคมศึกษา
1.ครูลาวัลย์  หวานใจ
- - - 50 44
75 สมุดรีไซเคิล
สถานที่เรียน : ห้อง 213
1.ครูอัจฉรียา  นารีวงศ์
24 20
76 สังคมนอกห้องเรียน
สถานที่เรียน : ข้างห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
หมายเหตุ : ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
1.ครูวีรชัย เฉิดฉาย
- - - 25 0
77 สังคมน่ารู้
สถานที่เรียน : ห้อง 426
หมายเหตุ : สำหรับนักเรียนที่มีความสนใจในวิชาสังคมศึกษาจริงๆนะคพสาระเน้นๆ ติดต่อคุณครูห้องกิจการนักเรียนอาคาร 4
1.ครูปานทอง  โสวันนา
- - - 20 20
78 สำรวจโลก
สถานที่เรียน : ห้อง 223
หมายเหตุ : อาคาร 2 ครูธนบูล ห้อง 223
1.ครูธนบูลย์  อรกาล
- - - - - 20 9
79 สืบค้นข้อมูล ม.ต้น
สถานที่เรียน : ห้องคอม 4 (328)
1.ครูนงลักษณ์  อุปสุข
- - - - - 20 0
80 เส้นทางศึกษาต่อ
สถานที่เรียน : ตามที่ครูนัดหมาย
หมายเหตุ : ลงชื่อที่ห้องแนะแนว ตึก1
1.ครูพีรวัส  พันธ์สุวรรณ
- - - - - 35 34
81 หน่วยรักษาความสะอาด(นรอ.)
สถานที่เรียน : ห้องประชุมลำดวน(2B1) อาคาร3ชั้น1
หมายเหตุ : มีความเสียสละ พร้อมปฏิบัติหน้าทีเป็นหน่วยรักษาความสะอาด(นรอ.)
1.ครูเจษฎา  ศิริโภค
150 117
82 หนังสือเก่าเอามาแชร์
สถานที่เรียน : ตามที่ครูนัดหมาย
หมายเหตุ : -
1.ครูศิริรัตน์  ศิริวาลย์
- - - - - 20 0
83 หนังสือเล่มเล็ก
สถานที่เรียน : ห้อง 431
หมายเหตุ : ห้องภาษาไทย อาคาร 4
1.ครูกมลรัตน์  บุญยืน
- - - 20 14
84 หมากรุกไทย
สถานที่เรียน : ห้อง 422
1.ครูธีระพล  สินเติม
2.ครูสมพร  คุ้มครอง
- - - 30 30
85 ห้องสมุด (บรรณารักษ์น้อย)
สถานที่เรียน : ห้องสมุด โรงเรียนปทุมราชวงศา
หมายเหตุ : ห้องสมุดใหม่ หลังอาคาร 3
1.ครูณิชาวรินทร์  ลาหาญ
- - - 30 30
86 หุ่นยนต์
สถานที่เรียน : ห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์
หมายเหตุ : ห้องหุ่น อาคาร4
1.ครูทองแสง  หน่อแก้ว
20 20
87 อ.ย. น้อย
สถานที่เรียน : ห้อง 421
หมายเหตุ : มีความสนใจ และชอบกิจกรรมด้าน อย. น้อย /ติดต่อครูที่ห้องกิจการนักเรียน อาคาร 4 ชั้นล่าง
1.ครูประจบ  รัตนศรี
- - - 20 10