ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ โรงเรียนปทุมราชวงศาเข้าสู่ระบบจัดการ ครูที่ปรึกษาชุมนุม